เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า

กรุณาอ่านเงื่อนไขในการจัดส่งสินค้านี้อย่างละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าจาก Reebok เว็บช็อป เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้ากับ Reebok เว็บช็อปนั้นหมายความว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันด้วยเงื่อนไขในการจัดส่งสินค้านี้ หากคุณไม่ยินยอมหรือไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใดกรุณาอย่าใช้งาน Reebok เว็บช็อป

เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้านี้มีผลเมื่อใด?

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้านี้ใช้ร่วมกับข้อเสนอและข้อตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดย Reebok เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าใดก็ตามในเว็บไซต์ Reebok (www.reebok.co.th) เว็บเพจใดก็ตามที่เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของเรา หรือแม้แต่ยอมรับข้อเสนอจาก Reebok ในระหว่างกระบวนการสั่งซื้อ ถือว่าคุณตกลงยอมรับเงื่อนไขการจัดส่งสินค้านี้ โดยจะเบี่ยงเบนจากเงื่อนไขในการจัดส่งสินค้านี้ได้ก็ต่อเมื่อมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Reebok

ข้อเสนอและราคาของเรา

ข้อเสนอในเว็บไซต์ของเรานั้นไม่มีข้อผูกพันและไม่ผูกมัดกับ Reebok
Reebok ไม่ได้ผูกพันต่อข้อผิดพลาดชัดแจ้งจากการทำงานผิดพลาด และความผิดพลาดในคำอธิบายส่งเสริมการขายและข้อความอื่นๆ ในข้อเสนอหรือในเว็บไซต์ สีอ่อนจาง และความแตกต่างอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากวิธีการได้มาซึ่งภาพ เทคโนโลยีการแสดงผล หรือเหตุผลทางเทคนิคอื่นๆ Reebok ไม่รับผิดชอบต่อความผันแปรและการเบี่ยงเบนเหล่านี้

ราคาที่แจ้งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว การกำหนดราคาจะเป็นเงินสกุลบาท (฿ ) Reebok ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาก่อนที่คุณจะส่งคำสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยกเลิกข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดใดๆ ได้ตลอดเวลา

Reebok คิดค่าจัดส่งสินค้า โดยราคาค่าจัดส่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายใต้หัวข้อ 'การจัดส่งสินค้า' บนเว็บไซต์ของเรา ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บแยกต่างหากและระบุรวมกับจำนวนการสั่งซื้อทั้งหมด

การจัดส่งสินค้า

Reebok จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ภายในประเทศไทย โดยสามารถจัดส่งได้เฉพาะที่อยู่ที่บ้านและออฟฟิศเท่านั้น เมื่อจัดส่งครั้งแรกไม่สำเร็จ ผู้จัดส่งจะทำการจัดส่งใหม่สูงสุด 3 ครั้งภายในระยะเวลา 5 วัน หากการจัดส่งยังคงไม่สำเร็จ พัสดุจะถูกส่งคืนกลับมายัง Reebok และเราจะยกเลิกรายการสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติพร้อมแจ้งผ่านอีเมล หากคุณยังต้องการรับสินค้าสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ พวกเขาจะดำเนินการสั่งซื้อให้ใหม่อีกครั้ง

การจัดส่งจะอยู่ในช่วงวันทำการ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ในพื้นที่ตั้งโกดังสินค้าของเรา ดังนั้นโปรดคำนึงถึงวันหยุดต่างๆ อย่างวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ในภูมิภาคและ/หรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่ การจัดส่งจะดำเนินการในวันทำการไม่ใช่วันหยุดราชการ

Reebok มีสิทธิ์จัดส่งสินค้าแบบแยกตราบใดที่สมเหตุสมผล เพื่อให้คุณได้รับสินค้าที่สั่งซื้อโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีที่คุณร้องขอให้มีการแยกจัดส่ง Reebok อาจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยแต่ละการจัดส่งจะมีสัญญาแยกจากกัน หาก Reebok จัดส่งสินค้าส่วนใดส่วนหนึ่งล่าช้าหรือผิดพลาด คุณจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ระยะเวลาการจัดส่งเป็นเพียงสิ่งบ่งชี้และไม่ถือว่าเป็นกำหนดเวลา ข้อเท็จจริงที่ว่าการจัดส่งเกินกำหนดเวลาส่งมอบไม่ทำให้คุณได้รับสิทธิ์ในการชดเชย โดยจะต้องมีการแสดงพร้อมกับแจ้งให้ Reebok ทราบก่อนล่วงหน้า

ตัวเลือกในกรณีที่การจัดส่งมีปัญหา

หาก Reebok พบว่าไม่สามารถส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อก่อนทำสัญญาซื้อขายได้ ทาง Reebok อาจนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ราคา และฟังก์ชั่นการใช้งานแบบเดียวกัน โดยจะไม่มีการบังคับให้คุณยอมรับสินค้าทดแทนนี้ คุณสามารถคืนสินค้าได้ตามต้องการโดยต้องสอดคล้องกับสิทธิ์ในการคืนสินค้าด้านล่างนี้

หาก Reebok พบภายหลังทำสัญญาขายว่าไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่มีการสั่งซื้อ เราจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีนี้ Reebok มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาขาย และแน่นอนว่า Reebok จะแจ้งให้คุณทราบทันทีและจ่ายเงินคืนให้แก่คุณ

วิธีการชำระเงิน

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน Reebok จะดำเนินการตรวจสอบเเครดิตส่วนบุคคลสำหรับการซื้อแต่ละครั้งตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Reebok โดย Reebok ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธวิธีการชำระเงิน ยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือยกเลิกสัญญาการขาย โดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการตรวจสอบ

ข้อมูลสำหรับการคืนสินค้า

สิทธิ์ในการคืน: ภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการจัดส่ง คุณสามารถส่งคืนสินค้าที่ได้รับโดยไม่ระบุเหตุผลภายใน 30 วันหลังรับสินค้า ช่วงเวลา 30 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ เฉพาะสินค้าที่ไม่เหมาะสำหรับการจัดส่งโดยพัสดุ (เช่น สินค้าขนาดใหญ่) อาจส่งคืนโดยการส่งคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้มารับสินค้าคืน การจัดส่งสินค้าและการขอคืนสินค้าในเวลาที่กำหนดนั้นเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามสิทธิ์ในการส่งคืน ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเป็นของ Reebok สิทธิ์ในการส่งคืนสินค้าจะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่สินค้านั้นยังไม่ได้ใช้งาน บรรจุภัณฑ์ยังครบถ้วนและอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด และสิทธิ์ในการคืนสินค้าจะใช้ไม่ได้กับสินค้าสั่งทำพิเศษกับ Reebok

กรณีที่การส่งคืนถูกต้องตามเงื่อนไขการจัดส่งสินค้านี้ Reebok จะคืนเงินตามราคาซื้อให้คุณภายในสิบสี่วันหลังจากได้รับสินค้าหรือเพิกถอนสัญญาการขาย หากสินค้าที่ Reebok ได้รับคืนมีความเสียหายเนื่องจากการกระทำและความเลินเล่อของคุณ หรือสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของคุณ Reebok จะมีสิทธิ์ในการหักมูลค่าของผลิตภัณฑ์อันเป็นผลมาจากความเสียหายนั้นจากจำนวนเงินที่ต้องชำระคืนให้กับคุณ คุณสามารถหลีกเลี่ยงภาระผูกพันในการชดใช้มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานได้โดยไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น และโดยการละเว้น (เท่าที่เป็นไปได้) จากการกระทำใดๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์

สิทธิในการส่งคืนข้างต้นมีผลบังคับใช้นอกเหนือจากและไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของคุณ รวมถึงการค้ำประกันของผู้บริโภคที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติการแข่งขันออสเตรเลียและพระราชบัญญัติผู้บริโภค

การรับประกันและความรับผิดชอบ

เท่าที่กฎหมายอนุญาต Reebok จะยกเว้นเงื่อนไขการรับรองและการรับประกันทั้งหมด (ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือเกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ, กฏหมายสามัญ, ความเสมอภาค, ธรรมเนียมการค้า หรือการใช้งานหรืออื่นๆ) และไม่มีการรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่ง รวมถึงการรับรองหรือรับประกันคุณภาพที่ยอมรับได้ ด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการจัดส่งเหล่านี้ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขเงื่อนไขการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ที่บอกเป็นนัยหรือเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติ ซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย

ในกรณีที่เงื่อนไข การรับรอง หรือการรับประกันที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายหรือโดยนัยไม่สามารถถูกกีดกันทางกฎหมายได้ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดของ Reebok สำหรับการละเมิดเงื่อนไขดังกล่าว การรับรอง หรือการรับประกันนั้นมีจำกัด ดังตัวเลือกการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่าหรือต้นทุนของการเปลี่ยนซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่า มิฉะนั้นตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Reebok และเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน และผู้แทนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายที่ตามมา) ต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่อาจได้รับผลกระทบ (ไม่ว่าจะโดยประมาทหรืออื่นๆ) ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อมจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการจัดส่งนี้ จากเว็บไซต์ หรือจากคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณทำผ่านเว็บไซต์

ข้อจำกัดและข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ไม่ใช้บังคับกับความรับผิดชอบใดๆ ของ Reebok สำหรับการกระทำผิดโดยจงใจ ฉ้อโกง หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (ความประมาทเลินเล่อโดยไม่คำนึงถึงหรือเพิกเฉยต่อความเสี่ยงซึ่งจะปรากฏต่อบุคคลที่มีเหตุผลในสถานการณ์เดียวกัน)

การยึดหน่วงกรรมสิทธิ์ในสินค้า

สินค้าที่จัดส่งยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ Reebok จนกว่าคุณจะชำระเงินครบถ้วนเต็มจำนวนภายใต้ข้อตกลงแก่เรา รวมถึงการชำระค่าใช้จ่ายทั้งก่อนหรือหลังการจัดส่งสินค้า หรือการจัดส่งสินค้าก่อนบางส่วน คุณไม่สามารถบอกขาย จำหน่าย หรือโอนสินค้าก่อนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดจะตกเป็นของคุณโดยสมบูรณ์

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดในการจัดส่งเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลีย โดยแต่ละฝ่ายเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขส่งไปยังเขตอำนาจศาลที่ไม่ใช่เอกสิทธิ์ของศาลแห่งรัฐวิคตอเรีย

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

Reebok ขอให้คุณใส่ใจกับคำแนะนำในการดูแลรักษาและซักล้างผลิตภัณฑ์ซึ่งพิมพ์บนฉลาก Reebok จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง รวมถึงการใช้งานที่ขัดต่อคำแนะนำ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

สินค้าบางอย่างของ Reebok มีแบตเตอรี่

แบตเตอรี่และแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้บรรจุสสารที่เป็นอันตรายซึ่งจะระบุไว้อย่างชัดเจน สังเกตได้ง่ายจากสัญลักษณ์ถังขยะคาดกากบาท ชื่อทางเคมีของสารอันตรายที่เกี่ยวข้องอาจระบุไว้ใต้สัญลักษณ์ถังขยะคาดกากบาท เช่น ตะกั่ว (Pb), แคดเมียม (Cd) และ (Hg) ปรอท

แบตเตอรี่และแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ที่ใช้งานแล้วไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป แต่สามารถส่งมอบแบตเตอรี่เหล่านี้ไปยังจุดรวบรวมหรือร้านค้าของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งคืนแบตเตอรี่และแบตเตอรี่แบบชาร์จที่ซื้อ (โดยปราศจากอุปกรณ์) ให้เราหลังการใช้งานได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ชำระค่าส่งไปรษณีย์อย่างครอบคลุมแล้ว